REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO .AUTOSPACE działającego w domenie https://www.evadywanik.pl/sklep

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
b) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
c) Klient – podmiot, który jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.
d) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
e) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia.
g) Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
h) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, w tym Produkt na indywidualne zamówienie.
i) Produkt na indywidualne zamówienie – Produkt, który stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji klienta oraz służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. Dywaniki samochodowe, Pokrowce na siedzenie z haftem, Poduszka na zagłówek z haftem, Ochraniacz na tylne siedzenie z haftem, Pokrowce na siedzenie z haftem, Ochraniacz na siedzenie z haftem, Poduszka uniwersalna z haftem, Podstopnica EVA.
j) Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
k) Regulamin – niniejszy dokument.
l) Sprzedawca – ENJOY THE CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-662) Świeradowska 47, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000903683, NIP: 7011036353, REGON: 389105878, nr telefonu: +48 511 949 613, adres e-mail: klient@evadywaniki.pl.
m)Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
n) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
o) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy interakcji za pomocą danych.
p) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
q) Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
r) Wymagania techniczne – minimalne wymagania, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail;
s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://www.evadywanik.pl/sklep .
2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.evadywanik.pl/sklep w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
6. Klient zobowiązany jest do:
a) podawania w formularzu zamówienia w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) Koszyk;
c) Newsletter;
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
4. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
5. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Klienta po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Klientów, którzy udostępnili Sprzedawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
6. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.


IV. Zamówienia/ Umowa sprzedaży

1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.evadywaniki.pl znajdują się za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.
3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24h/7 dni.
4. Składanie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwe jest przez Klientów, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta. Klient musi dokonać wyboru Produktu, spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość, wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
5. W trakcie składania zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
6. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. W stosunku do Klienta, który nie posiada Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do doprecyzowania szczegółów zamówienia drogą telefoniczną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do produkcji, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
8. Zamówienia telefoniczne, mailowe lub za pośrednictwem strony social media stanowią ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pierwszą wiadomość e-mail od Sprzedawcy zawierającą informacje o treści zamówienia, warunkach umowy Sprzedaży, danych Klienta, wraz z udostępnionym Regulaminem do akceptacji. W przypadku wykrycia błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
9. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Sprzedawcy wraz z akceptacją udostępnionego Regulaminu. Następnie Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
10. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu www.evadywaniki.pl termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie / mailowo / na stronach social media termin realizacji wynosi do 11 dni roboczych. W przypadku zamówień złożonych podczas akcji specjalnych/ promocyjnych czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
11. Sprzedawca jest zobowiązany informować o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail. W przypadku, gdy materiał dla realizacji zamówionego produktu nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
12. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych podczas składania zamówienia na wszystkie produkty, w szczególności produkty na indywidualne zamówienie tj. jak dywaniki, które są wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (rok produkcji auta, generacja, model, typ nadwozia, napęd, skrzynia biegów, silnik, kształt komórek, kolor dywanika, kolor obszycia, wybrane elementy kompletu). Dywaniki produkowane są z materiału EVA (nie jest to guma). Odcień koloru może ulegać zmianie w zależności od partii materiału dostarczonej przez producenta. Układ dywaników w samochodzie może odbiegać od wersji układu producenta samochodu - dywaniki szyte są na podstawie własnoręcznie pobranych szablonów.
13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Produkty na indywidualne zamówienie są wyprodukowane wedle ścisłej specyfikacji klienta i jego zindywidualizowanych potrzeb. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, iż produkty, w tym przede wszystkim dywaniki podlegają określonym zasadom użytkowania, przechowywania i eksploatacji. Dywaniki nie mogą być rozcinane i rozrywane ostrymi narzędziami (w tym obcasami) ani umieszczane w środowisku szkodliwym (np. w ogniu, częściowo lub w całości i/lub w innym miejscu, gdzie temperatura przekracza 50 °C lub jest niższa niż -50 °C). Dywaniki samochodowe należy wykorzystywać tylko wyłącznie dla podłogi samochodowej, w celu ochrony podłogi samochodowej w trakcie przemieszczania się samochodem. Przed jazdą samochodem, dywaniki należy prawidłowo zamontować (załączone rzepy oraz stopery) i upewnić się, że nie występuje blokada pedałów po ich naciśnięciu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zamontowania dywanika przez Klienta niezgodnie z instrukcją montażu zawartą w materiałach instruktażowych firmy.
14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają 23 % podatku od towarów i usług VAT. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie klienta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
a) Płatność przelewem bankowym (Enjoy The Car Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 47 1140 2004 0000 3502 8131 65380.
b) Płatność natychmiastowa poprzez Przelewy24.
c) Płatność natychmiastowa poprzez link Przelewy24 (wysłany drogą email).
d) Google Pay.
e) Apple Pay.
f) Visa, Mastercard.
g) Płatność za pobraniem (dostawca DPD) – (rodzaj płatności zależny od rodzajów oferowanych od DPD).
h) Płatność Blikiem w przypadku zamówienia telefonicznego.
4. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
a) w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia– w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym.
b) w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. c) w chwili przekazania Produktu przez kuriera DPD - w przypadku wyboru metody opłaty przy odbiorze.
5. Płatność online Przelewy24 obsługuje ( PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).
6. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
7. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
8. Klient zgadza się, że dokumenty zakupu (faktura VAT / paragon) do zamówienia zostaną wysłane drogą elektroniczną.

VI. Dostawa

1. Produkt przesyłany jest na adres wskazany przez Klienta, przy czym bierze on pełną odpowiedzialność za odbiór produktu przez osobę do tego upoważnioną. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) na wskazany adres klienta lub do wybranego punktu pick-up.
2. Koszt wysyłki zostanie także wskazany w czasie dokonywania zamówienia.
3. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
4. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
5. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
6. Wydanie Produktów odbywa się: a) w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, w dni robocze pod adres podany przez Klienta, b) w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia do punktu odbioru za pośrednictwem Przewoźnika, w dni robocze do punktu odbioru wybranego przez Klienta.
7. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
8. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
9. Potwierdzenie wydania Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania jej Konsumentowi. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt lub bezpośrednio po odbiorze paczki.
11. Klient pokrywa całkowity koszt dostawy. Sprzedawca pokrywa koszt dostawy do klienta w przypadku zamówień powyżej 599 zł.
12. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedawcy.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale VII. ust. 10 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep.autospace@gmail.com.Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1).
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest Produkt –rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do takich produktów Sprzedawcy należą Produkty na indywidulne zamówienie.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od Konsumenta.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Tryb reklamacyjny

1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
3. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (rozdział 5A).
4. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy lub Producenta. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Produkt nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
5. Klient może złożyć reklamację na adres mailowy: reklamacje@evadywaniki.pl , bądź na adres ul. Świeradowska 47 (02-662) Warszawa, Polska.
6. Zaleca się podanie w opisie reklamacji:
(1) numeru zamówienia i datę zakupu, specyfikację kompletu,
(2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
(3) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
(4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
9. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
10. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.


IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsu menckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsu menckich.php
3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B) 1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta, niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa) 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia. 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń. XII. Ochrona danych osobowych 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej. XIII. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, opisów produktów, zdjęć a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów. 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania. 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie. 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 01.03.2023 Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: ENJOY THE CAR Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47 (02-662) Warszawa, Polska | reklamacje@evadywaniki.pl Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów(*)/o świadczenie następującej usługi(*): Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): Imię i nazwisko: Adres: Podpis: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: (*) Niepotrzebne skreślić. FORMULARZ REKLAMACYJNY (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży) Adresat: ENJOY THE CAR Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47 (02-662) Warszawa, Polska Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: Adres Klienta: Nr telefonu Klienta: Adres e-mail Klienta: Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:  adres pocztowy:  adres e-mail: Reklamacja dotyczy:  umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:  umowy o świadczenie innej usługi:  inne: Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Proponowane rozwiązanie reklamacji: ▪ Usunięcie wady(naprawa) ▪ Wymiana (na nowy produkt) ▪ Zwrot środków (odstąpienie od umowy) ▪ Obniżenie ceny